1. A Tájékoztató célja

1.1. hogy rögzítse a Szodoray Egészségnevelő Kft. H-1174 Budapest Örömvölgy u. 5. (adószám: 23462579-2-42, cégjegyzékszám:01-09-966691 telefon: +36-30-954-0983 e-mail: egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu)

– későbbiekben a Szolgáltató, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.  Az  Adatkezelő a honlapján webáruházat üzemeltet és a termékekkel kapcsolatos konzultációt ( megbeszélést) is végez.

1.2. A jelen Tájékoztató a Szodoray Egészségnevelő honlapján: www.egeszsegnevelo.hu -a Felhasználók által megadott és megállapított Személyes adat kezelésének elveit tartalmazza.

1.3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatással, annak működtetésével kapcsolatos adatkezelése mindenkor megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletében (általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak.

1.4. Szolgáltató jelen tájékoztatót folyamatosan elérhetővé teszi az egeszsegnevelo.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”).

1.5. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő, az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személy adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

2. Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

2.1. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2. Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.   

2.3. Személyes adat: bármilyen információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. 

2.4. Különleges adat: az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre vonatkozó adat

2.5. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen esetben a számlázásért, csomagolásért felelős személy, alkalmazott. 

2.6. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.7. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

2.8. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.9. Felhasználó: az a természetes személy, aki a webáruházban regisztrál, vagy aki személyes konzultációban részesül, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatát. 

2.10.  Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, a Honlap üzemeltetéséhez vagy a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. 

2.11. Regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére

3. A kezelt Személyes adatok köre 

3.1. Amennyiben felhasználó a saját döntése alapján regisztrál Adatkezelő honlapjára, akkor a honlap rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó megrendeléseinek adatait, valamint az oldallátogatottsági adatait és az utolsó belépésének időpontját.

3.2. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a webáruházban elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez és a honlap zárt területe eléréséhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, felhasználói név, e-mail cím. A webáruház igénybevételéhez az Adatkezelő a Felhasználó döntése alapján rögzítheti az adószám, lakóhely, számlázási cím. 

3.3. Adatkezelő konzultációs tevékenysége során a konzultációban részt vevők esetében, amennyiben ők ehhez hozzájárulnak, kezelheti az alábbi adatokat: név, e-mail cím, születési dátum, születési hely, telefonszám, a konzultáció során kiderült információk.

4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre 

4.1. A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.   

5. Adatkezelés célja:

  1. webáruház szolgáltatás; 
  2. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;  
  3. a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető Szolgáltatások) azonosítása; 
  4. statisztikák, elemzések készítése;  
  5. a konzultáción elhangzott információk megőrzése a változások figyelemmel kísérése céljából;
  6. a Felhasználók jogainak védelme; 

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2. Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált, valamint felmért Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

5.3. Az Adatkezelő a Felhasználó által a Honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítheti. 

5.4. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.5. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. a Felhasználó által generált tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. 

5.6. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. 

6. Az Adatkezelés elvei, módja 

6.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.  

6.2. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

6.3. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtagadja.

6.4. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

6.5. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhető. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjtenek. 

6.6. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. 

7. Az Adatkezelések időtartama 

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

7.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

7.3. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is. 

7.4. Amennyiben a Felhasználó a webáruházat, vagy más szolgáltatást három évnél hosszabb ideig nem használ, akkor Adatkezelő jogosult az adatait és regisztrációját törölni.

8. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja  

8.1. A Felhasználó kérheti, hogy Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.  

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait

A Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. 

8.2. A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

8.3.  A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak korlátozását vagy törlését. 

Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre

8.4. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül illetve válasz e-mailben mondhatók le. 

9. Külső szolgáltatók 

9.1. Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.  

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelők minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. 

9.2. Számláink kibocsátása, a számlán szereplő adatok tárolása, valamint fizetési státusz nyomon követése a Számlázz.hu rendszerében történik.
Megőrzés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

9.3. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.        2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2 .info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám:13-09-111755 Adószám:12369410-2-44 Közösségi adószám:HU12369410

Továbbított adatok köre:- vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet

Az adattovábbítás célja: – termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése

9.4.  Pénzügyi szolgáltató
– Unicredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest Szabadság tér 5-6
– PayPal – Anyavállalat: eBay Incorporated: San Jose, California, USA. Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu, Adatkezelési tájékoztatója: https://www.paypal.com/hu/cgibin/helpscr?cmd=p/gen/ua/policy_privacy-outside

9.5.  Könyvelő – A számviteli bizonylatok esetében, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésére, amely alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ideértve), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. A személyes adatok megismerésére jogosult és a fenti alapelvek keretei között kezeli a könyvelő

9.6. Tárhely-szolgáltató – Forpsi, Cégnév: BlazeArts Kft. 6090 Kunszentmiklós Damjanich u.36.1/8, Cégjegyzékszám: 03-09-109150, Adatvédelmi szabályzata: https://www.forpsi.hu/agreements/pp/

9.7. Cookie-k (sütik) kezelése

a.)  Szolgáltató weboldala és az Időpontfoglaló rendszer cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.

b.) Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az “Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.

c.)  Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

d.) Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

9.8. Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat Google Analytics végzi. Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. re marketinghirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A re marketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

További tájékoztató a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.htlm  és https://www.facebook.com/about/privacy

9.9. Facebook – Ha weboldalunk böngészése közben be van jelentkezve Facebook felhasználói fiókjába, a szolgáltató össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. Az adatok Facebook általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat: http://www.facebook.com/policy.php

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook összekapcsolja weboldalunk felkeresését a felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie az adott felhasználói fiókból

9.10.  Egyéb Külső szolgáltatók 

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy az adott Adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a Honlaphoz / Szolgáltatásokhoz – akár a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által a Felhasználókról vagy a Szolgáltatások honlapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik. 

10. Időpontfoglaló – Felhasználói foglalási rendszerekben rögzített adatok kezelése

10.1. Jogalapja: természetes személy Időpontfoglaló Felhasználó weboldalán történt regisztráció, vagy regisztráció nélküli időpontfoglalás során személyes adatainak megadása mellett az adatkezelési nyilatkozat elfogadását jelölő checkbox bejelölésével az adatkezeléshez hozzájárulását adja, Szolgáltató ezen adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül 

10.2. Célja: a Felhasználó számára az időpontfoglalások kezeléséhez, ügyfeleik fogadásához és a szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódó praktikus teendők támogatása, pl.: felkészülés a szolgáltatás nyújtására, az egyeztetett időpontokban megjelenő ügyfél azonosítása, tájékoztatás az időpont esetleges változtatásával, lemondásával kapcsolatban, tájékoztatás.

10.3. Kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, (regisztráció esetén jelszó), az időpontfoglaló rendszer azonosítója, kiválasztott szolgáltató, választott időpont. Esetleges további, a Felhasználó által meghatározott, a foglalás rögzítése során kitöltendő űrlapon szereplő adatok.

10.4. Adatkezelés időtartama: az adatok a foglalási rendszer adatbázisában a Felhasználó ügyfeléhez kötődő utolsó foglalt időpontot követően legfeljebb 3 évig kerülnek megőrzésre

11. HírlevélDM tevékenység

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlap hírleveleire való feliratkozóknak időnként – híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A Felhasználó az első látogatásnál megismeri és elfogadja egy adatvédelmi tájékoztatást, valamint hozzájárul személyes adatainak meghatározott célú kezeléséhez és külön hozzájárul ahhoz, hogy a cég a továbbiakban direkt marketing célú üzeneteket küldjön számára. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését a Felhasználó nem kéri. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

12. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása 

12.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.  

12.2. A Felhasználó regisztrációkor/vásárláskor elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően további beleegyezésének kikérésére nincs szükség.   

13. Jogérvényesítési lehetőségek 

13.1. Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az egeszsegnevelo@egeszsegnevelo.hu e-mail címen. 

13.2. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai ezen megjelölt honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Shopping Cart

Vásároljon 25 000 Forint felett és ajándékba kap egy csomag probiotikumot, mely 4 féle algát tartalmaz!

Scroll to Top